آن...

آن هست و هستی آن است ...

فرا خوانده می شوی و آیه های زمینی همیشه ,پیامبران آن هستند و رسالت شروع

می شود .سنگین ,سزاوار و سالم شروع میکنی ,بی آن نمی توانی ادامه بدهی و

میروی...

سنگهای کف رود برای آن ,تو را میبرند و موجهای روی آب هم . سنگین سزاوار و سالم با

آن میروی...

گاهی سالها آن هست و تو در کشاکش نیستی, می روی و در آن آن واحد تو ,

می ایستی و با آن رودر رو کنار و نفس به نفس حس میکنی و بعد وقتی آن را یافتی

بی سبب آن را می یابی...

آن که هست و هستی که آن هست ,تو را همه راهها به آن است....

 
/ 0 نظر / 17 بازدید