روزها می آیند وصحنه هایی ازتاریخ را میسازندومردم شاید اگر به هیچ هم انگاشته شوند اینروزها را در خاطرشان نگه می دارند. قطعا حرمت اینروزهای ماندگار هم به مردم است چه عده ای بکوشند و بگویند و بخواهند بازمردم خودشان حرمت هایشان را میشناسند و برایشان هزینه میکنند.مردم کشورم رادوست دارم مثل همه واژه های خوب...

/ 0 نظر / 21 بازدید