نه دخترم تو آشپز نمی شوی و اگر بشوی هم کار بی ارزشی انجام نداده ای

نه دخترم تو آشپز نمی شوی و اگر هم برای خانوادت آشپزی کنی کار بی ارزشی انجام ندادی ..!!!!

دخترم ...در جامعه ای که فحش دادن یه زست سیاسی محسوب میشود! به حساب نگرفتن ارزش نیمی از جامعه راحت است ! خیلی راحت ...

 اینروزها دختر من و دختر خیلی های دیگر مورد هجوم بی رحمانه زست سیاسی ایی قرار گرفته اند .دخترانی که برای ایرانی آباد و شاد مادرانی فعال و ایرانی باید پرورش داده شوند اما .....

 درحالیکه  ما هر روز برای دخترانمان از هنرها و کدبانوگری های زنان ایرانی یاد میکنیم  آقای نماینده براحتی  یکی از شایسته ترین زنان ایرانی را با وظیفه خانه داری اش مورد توهین قرار می دهد ...

جناب نماینده: دختران ما سال هاست مورد هجوم فرهنگی غرب و ادا و افاده های غربی نمی توانند کمر راست کنند و تو نه تنها برایشان نسخه فرهنگی نداری که خیلی راحت فرهنگ زنانه شان را زیر سئوال می بری ؟

جناب نماینده من بارها برای دخترم و دختران این سرزمین از فرهنگ غنی خانه داری زن ایرانی گفتم اما تو براحتی مرا هم سرافکنده سخنان خودم کردی ؟

جناب نماینده واقعا آشیزی مادر محترم و عزیز خودت که همسر شهید بزرگوار هست را اینقدر دست کم گرفته ای که با لحن ناسزاگویی از آن یاد می کنی ؟

جناب نماینده مگر در خیابان های شهرت قدم نمیزنی و هجوم فرهنگ سست غربی را برای دختران ایرانی نمی بینی ؟ البته شاید اولویت تو در رسیدگی به مطالبات مردم نادیده گرفتن مطالبات زنان به عنوان مدیران خانواده است وگرنه اینگونه هویت زن ایرانی را زیر سئوال بردن حاکی از بی تدبیری است و لاغیر 

جناب نماینده :سرکار خانم ابتکار هم دختری ایرانیست که قطعا در منزل غذا میپزد و به پشتوانه خانواده ای گرم توانسته تا معاونت ریاست جمهوری ارتقا زنان ایرانی را رقم بزند اما نگرانی من دختران دیگر این سرزمین است که تو و امثال تو با ژست های سیاسی برایشان نسخه بی فرهنگی می پیچید !!

جناب نماینده :در اسلام ثبات خانواده به انجام وظایف و از سویی به ایثار اعضای خانواده وابسته است. وظایف یعنی عمل در چارچوب های تعیین شده، اما ایثار فراتر از آن است.

و زنان ایرانی در خانه و کار ایثار می آفرینند تا امثال شما توهین شان به کارهای روزانه کنی ؟

 خداوند همه ذختران ما را عاقبت به خیر کند که اینروزها حس می کنم کمی در میان مجلس قانون گذارانشان سرزمین شان بی یاورند !!!

/ 0 نظر / 14 بازدید