جایی خوانده بودم که : در جایی که همه مثل هم فکر میکنند هر کسی آنقدر که باید فکر نمیکنه ! 

نمیدونم چرا اینروزها همه مثل هم فکر میکنند ! البته شخصی میگفت : همه اینروزها ادای هم و در میارن و فکر ها متفاوت است ..!! 

خیلی وحشتناکه وقتی توی یک شهری راه بری که همه شکل هم هستند و بعد درون این شکل های یکسان طرح های متفاوت باشد!!

/ 0 نظر / 14 بازدید