زنان خوزستان باز هم خبرساز شدند

اینبار هم زنان خوزستان خبر ساز شده ااند. واز آنجا که سومین صنعت پولساز جهان گردشگری است در خوزستان علی رغم داشتن همه پتانسیلهای گردشگری هنوز هیچ پایه ای از این صنعت طراحی نشده واین بار هم با مدیریت توانمند دراین حوزه بدلیل زن بودن مقاومتهایی هست . خالی از لطف نیست به سوابق این بانو مراجعه کنید و خودتان نظر بدهید.

http://oxinpress.ir/fa/news/6490

/ 0 نظر / 12 بازدید