«آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند»

 

عطاملک جوینی:
یکی از بخارا پس از آن واقعه گریخته بود و به خراسان آمده. حال بخارا ازو پرسیدند. گفت «آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند.» جماعت زیرکان که این تقریر شنیدند اتفاق کردند که در پارسی موجزتر ازین سخن نتواند بود و هر چه درین جزو مسطور گشت خلاصه و ذنابه آن، این دو سه کلمه است که این شخص تقریر کردست.

تاریخ جهانگشای جوینی
جلد اول

/ 0 نظر / 13 بازدید