من نگران فرهنگ لغات کشورم هستم !

شیرینی ازپایین معبری میگذشت بز بربالای معبر نفرین وناسزایش میگفت.

شیراندکی نگاهش کرد و گذشت .

بز مسروراز کار خود به پایین پریدو شیر باگامی بلند به عقب برگشت و گردن بز راگرفت 

بزرابلند کرد و محکم به بالای معبر انداخت و باصدای بلند به اوگفت همانجا بمان و ناسزابگو که برزمین پر نعمت گشت و گذارچون تویی حرام است !

حکایت خیلی از صدر نشینان امروزی که دهن باز میکنند و ناسزا میگویند و در توهم مقام بلند خود غوطه ور هستند !!  بسیار ازمدیرانی که خود الفاظ و ادب را نه ازتعادل که از ابتذال هم گذرانده اند و داعیه تدبیرو امید دارند !! من اگر چه شرط انصاف نمیبینم که همه را به پای مجموعه اعتدال گرا بنویسم اماچقدر بایدبگذرد تا شیریپیداشود و بزها را درجایگاهشان متنبه کند؟!!

تمام کارهایی که مدیران دولت اعتدال به عهده میگیرند به پای حسن روحانی ا گر نوشته نشود به پای وازه اعتدال نوشته خواهد شد ...

جناب روحانی من نگران فرهنگ لغات کشورم هستم  .

من وازه اعتدال را دوست دارم....

پی نوشت: مخاطب خاص

/ 0 نظر / 17 بازدید