زن 60 ساله را به درد سرانداختم ؟

کار اشتباه زیاد توی زندگیم انجام دادم اما هیچکدام به اندازه این آخری من و دچار عذاب وجدان نکرده بود ..چند روز پیش خبری رامتنشر کردم از بی پناهی زنی بد سرپرست که در پارک منطقه 3 شهرداری اهواز در ساحل کارون در چادر زندگی میکنه و از نظر امنیت جانی و تامین آسایش مورد بی عدالتی قرار گرفته .متاسفانه کل حماسه مسولان بعد از دعوای بسیار این شد که اجراییات شهرداری با اعمال زور زن بیچاره را از محل ساحل کارون در کنار دستشویی ها بیرون کرد ..در کمال ناباوری و حیرت با چند دستفروش در پارک صحبت کردم و همه با ناراحتی زیاد می گفتند خیلی بد شد پیرزن بیچاره با کسی کاری نداشت ..بهروزی دستفروشی که مدتها زن را میشناخت گفت : ان زن بیچاره بدلیل سرمای زیاد در ناحیه پاهایش دچار درد شدید و فلج شده بود

واقعا من چقدر ساده بودم که فکر می کردم دستی می آید و کمکی می رسد !

من  شرمنده ام و فردا زن را پیدا می کنم و به جای همه این سختی های پیش آمده از او طلب عفو می کنم

تا چه باشد بعد از این تقدیر او !!!

/ 0 نظر / 12 بازدید