گروه تشنگان در پچ پچ افتادند:

"آیا این همان ابر است کاندرپی هزاران روشنی دارد؟"

وآن پیر دروگر گفت با لبخندی زهرآگین:

"فضاراتیره میدارد ولی هرگز نمیبارد..!"
اخوان ثالث
Photo: ‎گروه تشنگان در پچ پچ افتادند:  "آیا این همان ابر است کاندرپی هزاران روشنی دارد؟"  وآن پیر دروگر گفت با لبخندی زهرآگین:  "فضاراتیره میدارد ولی هرگز نمیبارد..!" اخوان ثالث‎
/ 0 نظر / 10 بازدید