راه و رسم!

میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت
می خواری و مستی ره و رسم دگری داشت.


پیمانه نمی داد به پیمان شکنان باز
ساقی اگر از حالت مجلس خبری داشت.

/ 0 نظر / 10 بازدید