کودکان سرزمین ما

 

این مدرسه محل تحصیل کودکان سرزمین ماست ! این کودکان هیچ جق اضافه ای از نفت ملی را منحصر به خودشان نمی دانند اما چرا ما ...حق اموزش و ژرورش همگانی را از این کودکان دریغ می کنیم ؟ 

نفت ملی است و عواید ان به همه ایرانیان می رسد اما آموزش و پرورش که حق طبیعی هر ایرانی است چرا به عده ای نمی رسد ؟!!!

این سوال ذهن مرا از لحظه ای که با کودکان روستا های بخش غیزانیه دیدار راشتم ذخن مرا می خورد . این کودکان به چه دلیل محروم از حداقل استانداردهای آموزش و پرورش هستند ؟ آیا مدیران آموزش های همگانی کشور آدرس این منطقه را نمی دانند ؟ که البته قطعا می دانند اما سهم کاری خود را رسیدگی به این کودکان نمی دانند !

متاسفانه چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم همه ما شعار دستدار کودک سر می دهیم و آموزش را حق همه کودکان سرزمین خود میدانیم که عیر از این بود این کودکان سرزمین را متفاوت آموزش نمیدادیم !!!

یکی از روستاهای این بخش محصور با 80 حلقه چاه نفت است و عجیب نیست اگر مدیران نفتی فقط اطراف این روستای سرشار از نعمت خدادادی را ببینند که حق الناس را در حفر چاه می بینند اما مدیران آموزشی حق الناس را در چه می بینند ؟؟ 

پی نوشت : در دیدار با مدیرعامل محتوم نفت جنوب دستور بازسازی و ساخت کلیه مدارس این بخش گرفته شد .خداوند به ایشان عمر با عزت و مسئولیت با رعایت حق الناس عطا بفرماید اما مدیر آموزش و پرورش را نه دیده ام و نه دعایی برای ایشان دارم جز عاقبت به خیری 

/ 0 نظر / 30 بازدید